Συγκριτική μελέτη σχετικά με τις επιχειρηματικές δεξιότητες και τα κίνητρα των νέων ενηλίκων

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου «Startup Academy», 5 οργανισμοί από την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Κροατία, τη Ρουμανία και την Ισπανία, διεξήγαγαν έρευνα σχετικά με τις επιχειρηματικές δεξιότητες και κίνητρα των νέων ενηλίκων. Οι ερωτηθέντες ήταν ηλικίας 18 έως 35 και άτομα τα οποία ζουν κοντά στο χώρο εργασίας τους.

Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε ερωτήματα σχετικά με τα δημογραφικά τους δεδομένα (φύλο, ηλικία, τύπο σπουδών, τόπο κατοικίας), το μελλοντικό τους όραμα, το διαφορετικό είδος των ικανοτήτων τους (γλώσσα, οικονομικά κ.λπ.) και την επιχειρηματική προθυμία τους. Κάθε οργανισμός είχε την ευκαιρία να συλλέξει τις απαντήσεις από τους ερωτηθέντες στο διαδίκτυο ή μέσω επιτόπιων εργασιών.

Οι απαντήσεις συγκεντρώθηκαν από κάθε οργανισμό σε κάθε χώρα και αναλύθηκαν με τη μορφή μελέτης. Αυτά χρησιμοποιήθηκαν για να συγκριθούν τα χαρακτηριστικά και οι τάσεις των ομάδων-στόχων των εμπλεκομένων κρατών και κατέληξαν στη μελέτη που παρατίθεται παρακάτω.

Κατεβάστε την μελέτη!