Παραδοτέα

Τα αποτελέσματα και τα επακόλουθα του έργου: