‘Εργο

StartUp Academy είναι ένα διετές έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + και υλοποιείται από μια διακρατική κοινοπραξία αποτελούμενη από πέντε οργανισμούς που εκπροσωπούν πέντε διαφορετικές χώρες της ΕΕ (Ουγγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία, Κροατία και Ισπανία).
Βασικός μας στόχος είναι η ανάπτυξη και ενσωμάτωση ενός προγράμματος επιτάχυνσης για τους νεαρούς ενήλικες με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες στις αγροτικές περιοχές.

Με την υλοποίηση του έργου StartUp Academy, στοχεύουμε στην επίτευξη των ακόλουθων μακροπρόθεσμων στόχων:

 • Να εφοδιαστούν οι νέοι με επιχειρηματικές ιδέες με όλες τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για θέσουν τις ιδέες τους στην πράξη.
 • Τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης νεαρών ενηλίκων με την παροχή ενός καινοτόμου προγράμματος κατάρτισης που είναι ανοικτό, ευέλικτο και προσιτό από οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
 • Την ευαισθητοποίηση των τοπικών, περιφερειακών ή / και εθνικών φορέων χάραξης πολιτικής και των αρχών που είναι αρμόδιοι για την εκπαιδευτική πολιτική σχετικά με τη σημασία της προώθησης της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα με μια προοπτική διά βίου μάθησης.
 • Μέσα από τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων στις επιχειρήσεις, των επενδυτών και των εν δυνάμει καινοτόμων στις δραστηριότητές μας, έχουμε την πρόθεση να ενεργήσουν ως ενδιάμεσοι οργανισμοί δημιουργώντας μια γέφυρα μεταξύ αυτών των ενδιαφερόμενων ομάδων.
 • Την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον και της αειφόρου διαχείρισης των επιχειρηματικών πρακτικών μεταξύ των μελλοντικών επιχειρηματιών.

Για την επίτευξη των στόχων που έχουν καθοριστεί από τους εταίρους του έργου, προβλέπονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Μεγάλης κλίμακας έρευνα στην Κροατία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία για την εξαγωγή μιας σαφούς και πλήρους εικόνας σχετικά με την έκταση του πιθανού δυναμικού καινοτόμων της Κροατών, Ελλήνων, Ισπανών, Ούγγρων και Ρουμάνων νεαρών ενηλίκων – με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνους που κατοικούν σε μειονεκτικές γεωγραφικές περιοχές.
 • Ανάπτυξη, εφαρμογή και συνεχή βελτίωση καινοτόμων μαθημάτων επιχειρηματικής κατάρτισης.
 • Ίδρυση online κοινότητας νέων ευρωπαίων επιχειρηματιών, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αλληλεπιδρούν,ανταλλάσουν ιδέες ή καλές πρακτικές και να και να προτείνουν νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και καθοδήγησης στους νέους επιχειρηματίες.

Μέσα από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου StartUp Academy σκοπεύουμε στις ακόλουθες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο:

 • Νεαροί ενήλικες ανενεργοί στην αγορά εργασίας και ηλικίας μεταξύ 18 και 35 που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές να έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες τους στην πράξη ενισχύοντας έτσι τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ενθάρρυνση άλλων νεαρών ατόμων να μην φύγουν από την ιδιαίτερη πατρίδα ή χώρα τους αναζητώντας καλύτερες ευκαιρίες εργασίας.
 • Μελλοντικοί επιχειρηματίες εξοπλισμένοι με όλες τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες για να σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και να διαχειριστούν τις δικές τους επιχειρήσεις.
 • Δημιουργία γενικής ευαισθητοποίησης μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών φορέων χάραξης πολιτικής (με ειδική μέριμνα για τους υπεύθυνους της εκπαιδευτικής πολιτικής) σχετικά με τη σημασία της λήψης μέτρων για την προώθηση της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα σε όλους τους κύκλους του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος.
 • Ανάπτυξη και ενσωμάτωση των νέων υλικών προσέγγισης και κατάρτισης StartUp Academy που αναπτύχθηκαν από το έργο (αυτά θα είναι ανοικτά και διαθέσιμα μέσω εκδήλωσης Moodle μετά την ολοκλήρωση του έργου).
 • Δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου συνεργασίας για νέους επιχειρηματίες όπου οι ευκαιρίες συνεργασίας και οι νέες επιχειρηματικές ιδέες μπορούν να γεννηθούν, ενώ έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις αμφιβολίες, εμπειρίες και καλές πρακτικές.

Κύρια ομάδα στόχος (άμεσα ενδιαφερόμενοι):

 • Νέους ανέργους ενήλικες ηλικίας μεταξύ 18 και 35 ετών, με καινοτόμες ιδέες / επιχειρηματική σκέψη (συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημιακών φοιτητών, πρόσφατα απόφοιτους φοιτητές, νέους με λιγότερες ευκαιρίες, οι νέοι χωρίς τριτοβάθμια εκπαίδευση, κλπ).
 • Οργανώσεις νέων: Θα πρέπει να είναι ενήμεροι σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου και άλλοι νέοι επαγγελματίες θα κληθούν ως εκπαιδευτές στο πρόγραμμα κατάρτισης με στόχο την εξασφάλιση ότι τα νέα περιεχόμενα μάθησης και μεθοδολογιών θα υιοθετηθούν από άλλους οργανισμούς.
 • Άλλους σχετικούς οργανισμούς (CSOs, NGOs, etc.)
 • Ιδιοκτήτες και εμπειρογνώμονες Starτup επιχειρήσεων θα κληθούν να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική εκδήλωση Hackathon.

Δευτερεύουσα ομάδα στόχος:

 • Τοπικοί και περιφερειακοί φορείς χάραξης πολιτικής με ιδιαίτερη έμφαση στους εκπροσώπους της εκπαιδευτικής πολιτικής: με σκοπό την ευαισθητοποίηση τους για την προώθησης της επιχειρηματικής εκπαίδευσης από νεαρή ηλικία στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα.
 • Αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
 • Οργανισμοί της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης: ένας άλλος μακροπρόθεσμος στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση καλών πρακτικών και μεθοδολογιών που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται από τους ειδικούς μας, με στόχο τον εξοπλισμό και άλλων ιδρύματων με τη νέα γνώση, επομένως, με την προώθηση παρόμοιων πρωτοβουλιών που προτίθεται να βοηθήσει παιδιά ή / και τους νέους να αναπτύξουν τις βασικές ικανότητες από πολύ μικρές ηλικίες.
 • Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ): Οι συμμετέχοντες στο έργο που έχουν στενή σχέση συνεργασίας με πολλά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν άμεσα απο αυτά τα ιδρύματα με στόχο την επίτευξη νέων πιθανών επιχειρηματιών-υποψηφίων.
 • Επενδυτές: Θα κληθούν να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις με στόχο την προσέγγισή τους με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες.
 • Συγκριτική ανάλυση της επάρκειας για τις τρέχουσες επιχειρηματικές δεξιότητες και τα κίνητρα των νεαρών ενηλίκων ηλικίας μεταξύ 18 και 35 στις αγροτικές περιοχές της Κροατίας, Ελλάδας, Ουγγαρίας, Ρουμανίας και της Ισπανίας.
 • StartUp Academy On-line πλατφόρμα
 • StartUp Academy Μαθήματα κατάρτισης που αναπτύχθηκαν για να βοηθήσουν τους νέους επιχειρηματίες να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες των επιχειρήσεων, όπως τεχνικές επικοινωνίας, λογιστική και χρηματοοικονομική διαχείριση, διοίκηση επιχειρήσεων, τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ, τις βασικές οικονομικές έννοιες, ΤΠΕ για επαγγελματικούς σκοπούς, πώς να προετοιμάσουν μελέτες της διεθνούς αγοράς, κ.λπ. .
 • StartUp Academy Μαθήματα κατάρτισης – προχωρημένο επίπεδο: αυτοπεποίθηση και κίνητρο, εργασιακή επικοινωνία στα αγγλικά, επίλυση των συγκρούσεων, διαχείριση έργου και καινοτομίας, online μάρκετινγκ και social media για επιχειρηματικούς σκοπούς, μεταξύ άλλων.
 1. Online Μαθήματα κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες επιχειρηματικότητας θα εφαρμοστούν μέσω της online πλατφόρμας StartUp Academy (Ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2018)
 2. Εκδήλωση Ηackathon που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Ναγκικανίζσα(Ουγγαρία) Μάρτιος, 2018